กำหนดการ (Tentative & Technical program)

Submitted by thachakrit on Thu, 11/08/2018 - 11:15

กำหนดการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เมืองพัทยา ภายใต้ Theme "Metallurgy for Thailand 4.0"