ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

Submitted by thachakrit on Tue, 07/17/2018 - 10:47

ประกาศ ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ (abstract) เข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยท่านสามารถส่งบทคัดย่อได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม