การเสนอชื่อนักโลหวิทยาดีเด่นและนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

Submitted by thachakrit on Tue, 07/10/2018 - 15:25

การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นประจำปี 2560 (Thailand Metallurgist Award 2017) และนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่นประจำปี 2560 (Young Outstanding Thailand Metallurgist Award 2017)  มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลดังนี้

  1. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนารากฐานการศึกษาทางโลหวิทยา
  2. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
  3. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพทางด้านโลหวิทยา
  4. ผลงานทางวิชาการทั้งหมด

กรุณาศึกษาเกณฑ์การพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเภทได้ที่

ท่านสามารถเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโดยใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้

กรุณากรอกข้อมูล แนบประวัติการทำงาน (CV) หรือข้อมูลเพิ่มเติม และส่งทางโทรสาร : 02-872-9080 หรือ weerawan.su@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561