ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Submitted by thachakrit on Wed, 05/30/2018 - 11:23

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  The 11th Thailand Metallurgy Conference (TMETC11) “Metallurgy for Thailand 4.0” ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ Theme ‘Metallurgy for Thailand 4.0’ กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

โดยมีรายละเอียดหัวข้อ หัวข้อการนำเสนอแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยดังนี้ คือ

 1. Structure and Properties
 2. Processing
 3. Heat Treatment and Surface Engineering
 4. Corrosion

รูปแบบการนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยสามารถเลือกส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ในรูปแบบของ Extended Abstract (2-4 หน้า) หรือ Full Manuscript (4-6 หน้า)
 2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://tmetc11.kmutt.ac.th/

หมดเขตส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อ

 1. Log in เข้าสู่ระบบ หากท่านยังไม่ได้เปิดบัญชีผู้ใช้ กรุณาเปิดบัญชี
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว กรุณาคลิกเมนู Member Only แล้วเลือก รายการผลงานของท่าน
 3. คลิกลิงค์ เพิ่มบทคัดย่อผลงาน
 4. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อของท่าน
 5. คลิกปุ่ม Save