ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Submitted by thachakrit on Wed, 05/30/2018 - 11:23

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  The 11th Thailand Metallurgy Conference (TMETC11) “Metallurgy for Thailand 4.0” ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ Theme ‘Metallurgy for Thailand 4.0’ ท่านสามารถส่งบทคัดย่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

โดยมีรายละเอียดหัวข้อ หัวข้อการนำเสนอแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยดังนี้ คือ

 1. Structure and Properties
 2. Processing
 3. Heat Treatment and Surface Engineering
 4. Corrosion

รูปแบบการนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยสามารถเลือกส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ในรูปแบบของ Extended Abstract (2-4 หน้า) หรือ Full Manuscript (4-6 หน้า)
 2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://tmetc11.kmutt.ac.th/

หมดเขตส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อ

 1. Log in เข้าสู่ระบบ หากท่านยังไม่ได้เปิดบัญชีผู้ใช้ กรุณาเปิดบัญชี
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว กรุณาคลิกเมนู Member Only แล้วเลือก รายการผลงานของท่าน
 3. คลิกลิงค์ เพิ่มบทคัดย่อผลงาน
 4. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อของท่าน
 5. คลิกปุ่ม Save