รูปแบบ template สำหรับบทคัดย่อ และ บทความฉบับสมบูรณ์

Template สำหรับ Abstracts

ท่านสามารถดาวน์โหลด template ที่ใช้เพื่อการส่งบทคัดย่อ (abstract) ในการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 กรุณาเลือกใช้ template ที่ท่านต้องการ ตามที่จัดเตรียมให้ต่อไปนี้

Template สำหรับ Extended abstract หรือ Full manuscript 

การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ สามารถเลือกส่งได้ 2 รูปแบบ คือ Extended abstract หรือ Full manuscript (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ ก็ได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งรูปแบบ Template เหมือนกัน แตกต่างกันเพียง จำนวนหน้าเท่านั้น กล่าวคือ Extended abstract จำนวน 2 หน้า (เหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรม) ส่วน Full manuscript จำนวน 4-6 หน้า (เหมาะสำหรับนักศึกษาป.โท หรือ ป.เอกที่จะใช้จบการศึกษา)

 

กรุณาส่งบทคัดย่อผ่านเว็บไซต์ได้ที่หน้า ส่งบทคัดย่อ (log in ก่อนการใช้งาน)