Important dates

Calendar

กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด
15 กรกฎาคม 2561  วันสุดท้ายในการรับบทคัดย่อ (Abstract)
31 กรกฎาคม 2561 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
31 สิงหาคม 2561 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
15 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนประชุมวิชาการแบบล่วงหน้า (Early bird registration)
20 ตุลาคม  2561 วันสุดท้ายในการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน
15-16 พฤศจิกายน 2561 วันจัดงาน


ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่เป็นภาษาอังกฤษ (Full Manuscript) จะถูกคัดเลือก (Selected) เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Journal of Metals, Materials and Minerals หรือ Engineering Journal"