Background

Background

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และได้มีการดำเนินการประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและประสบความสำเร็จอย่างสูงในแวดวงวิชาการทางด้านโลหวิทยา โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดพัทยา ภายใต้ Theme "Metallurgy for Thailand 4.0" 

TMETC11 Posterโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมวิชาชีพบุคลากรจากภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัย และแนวคิดทางโลหวิทยาใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโลหการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อให้ผลงานวิจัยอันมีคุณค่าได้รับการเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในวงวิชาการ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลหะให้แนบแน่นยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง 

The first Thailand Metallurgy Conference commenced in 2007 in association with The Metallurgy and Materials Science Research Institute: Chulalongkorn University, The Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT) and The National Metal and Materials Technology Center (MTEC). The TMETC has been highly acknowledged among Thai metallurgists and gradually gain successful achievement every year. In 2018, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) was appointed to be the host of the 11th Thailand Metallurgy Conference (TMETC11), which will be held at Pattaya during 15th - 16th November 2018.

The main objective is to provide an intellectual platform for all metallurgists, academics, researchers, students, government officers, metal industries and the general public across Thailand and Asian Countries to exchange and diversify novel scientific and technological initiatives under the theme of ‘Metallurgy for Thailand 4.0’. This renowned event is therefore of great importance to boost-up the metal industries and to consolidate networks among metallurgical scholars and industrial experts to be dynamically functioned through social enterprise and social engagement in order to empower the concrete development in Thailand.

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาของบุคลากร มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และเอกชนในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหวิทยาและวัสดุเพื่อช่วยแก้ปัญหาการผลิต พัฒนางานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้  ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่
  3. เพื่อส่งเสริมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพด้านโลหวิทยาของประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของสังคม