คณะกรรมการ (Committees)

คณะกรรมการอำนวยการ (Honorary Committees) 

ชื่อ สถาบัน ตำแหน่ง
รศ. ดิลก ศรีประไพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธาน
ผู้อำนวยการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรรมการ
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
ประธานสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี  มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
นายกสมาคม สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย กรรมการ
นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย กรรมการ
ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน กรรมการ
ผู้อำนวยการ สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย กรรมการ
ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ
ดร. พร้อมพงษ์ ปานดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน (Organizing Committees) 

ชื่อ สถาบัน ตำแหน่ง
ผศ. ดร. มณิศรา  พิริยวิรุตม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานกรรมการดำเนินงาน
รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ศ.ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ดร. จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
รศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ผศ.ดร.กุศล พร้อมมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ผศ. ดร.ศิรินทร ทองแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ดร. พิจารณ์ จรเสนาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ผศ.ดร. ไรอัน แม็คควิสตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ผศ.อรจีรา เดี่ยววณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ผศ.ดร. สุรวุฒิ ช่วงโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ดร.สมโชค สนธิแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
อ.นพดล คุ้มอนุวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ดร.รัชนี ฮาโตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ดร.สุทัศน์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
ดร.วีรวรรณ เหล่าศิริพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
นางสาวจิราพร ศรีประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
นางสาวณัฐรัตน์ เก่งกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
นางสาวปกฉัตร นพพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
นางกรกนก แตงอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ
นางรมณพรรณ ขันทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปิยมาศ อ่วมเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชรพรรณ หริมเทพาธิป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ