รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นปีต่างๆ

 

ดร.​นิพนธ์ ทวีจันทร์

ปีที่ได้รับ 2559
ตำแหน่งThai Tohken Thermo Co., Ltd.
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น ด้านอุตสาหกรรม

 

ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร

ปีที่ได้รับ 2559
ตำแหน่งภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น ด้านวิชาการ

 

ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน

ปีที่ได้รับ 2558
ตำแหน่งภาควิชาวิศวกรรมโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

 

ผศ. ดร. วิทูร อุทัยแสงสุข

ปีที่ได้รับ 2557
ตำแหน่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

 

รศ. ดร. ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล

ปีที่ได้รับ 2556
ตำแหน่งภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

 

ผศ.ดร. ปฏิภาณ จุ้ยเจิม

ปีที่ได้รับ 2555
ตำแหน่งภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

 

ผศ.ดร. ปัญญวัชร์ วังยาว

ปีที่ได้รับ 2554
ตำแหน่งภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

 

ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์

ปีที่ได้รับ 2553
ตำแหน่งนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

 

ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์

ปีที่ได้รับ 2552
ตำแหน่งนักวิจัยจากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

 

รศ. ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร

ปีที่ได้รับ 2551
ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

 

ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์

ปีที่ได้รับ 2550
ตำแหน่งภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น