รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นปีต่างๆ

 

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล

ปีที่ได้รับ 2559
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น ด้านอุตสาหกรรม

 

ดร. อัญชลี มโนนุกุล

ปีที่ได้รับ 2559
ตำแหน่งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น ด้านวิชาการ

 

ผศ. ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร

ปีที่ได้รับ 2558
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

รศ. ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

ปีที่ได้รับ 2557
ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

รศ. ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์

ปีที่ได้รับ 2557
ตำแหน่งรองอำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

รศ. ดร. ประสงค์ ศรีเจริญชัย

ปีที่ได้รับ 2556
ตำแหน่งภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

รศ. ดร. กอบบุญ หล่อทองคำ

ปีที่ได้รับ 2555
ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล

ปีที่ได้รับ 2554
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ปีที่ได้รับ 2553
ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

ผศ.วิกรม วัชระคุปต์

ปีที่ได้รับ 2552
ตำแหน่งอำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

รศ.ดร.เสถียร นิลธวัช

ปีที่ได้รับ 2552
ตำแหน่งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

รศ. ดร. ฉัตรชัย สมศิริ

ปีที่ได้รับ 2551
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายโลหวิทยาและศูนย์วิจัยและพัฒนาไทยน๊อคซ์
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

ศ.มนัส สถิรจินดา

ปีที่ได้รับ 2550
ตำแหน่งอดีตนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น

 

ศ.ดร.มนู วีรบุรุษ

people 1 ปีที่ได้รับ 2550
ตำแหน่งอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทนักโลหวิทยาดีเด่น